เกี่ยวกับเรา โฟลแมก ไบโอเทค

บริการฉีดพ่นสารอาหารทางใบ สามารถฉีดพ่นได้ทั้งพืชไร่และพืชสวน รวมไปถึงแปลงผักและผลไม้ มีถังบรรจุน้ำยาได้สูงสุด 10 ลิตร ซึ่งสามารถฉีดพ่นแปลงการเกษตรได้เฉลี่ย 3-10 ไร่

โอปปาติก้า OPPATIKA

จำหน่าย ชีวภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ จุลินทรีย์ ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช และยาบำรุงพืช บริการฉีดพ่นสารอาหารทางใบสำหรับพืช

ร้านฟาร์มสุข

ช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตร, วิสาหกิจชุมชน และ OTOP ออนไลน์ ร่วมส่งเสริมสินค้าจากภูมิปัญญาไทย และยกระดับเกษตรกรไทยสู่ยุค Digital