สินค้าและบริการ

โอปปาติก้า สารอาหารทางใบ

จำหน่าย ชีวภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ จุลินทรีย์ ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช และยาบำรุงพืช บริการฉีดพ่นสารอาหารทางใบสำหรับพืช

โดรนฉีดพ่นเพื่อการเกษตร

บริการฉีดพ่นสารอาหารทางใบ สามารถฉีดพ่นได้ทั้งพืชไร่และพืชสวน รวมไปถึงแปลงผักและผลไม้ มีถังบรรจุน้ำยาได้สูงสุด 10 ลิตร ซึ่งสามารถฉีดพ่นแปลงการเกษตรได้เฉลี่ย 3-10 ไร่

บริการฉีดพ่นกำจัดแมลง และสัตว์รบกวน

บริการฉีดพ่นกำจัดยุง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันวิชาชีพกำจัดแมลง ได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก ไม่มีกลิ่น ไม่มีควัน ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง