วัสดุปรับปรุงดิน

        เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ มีแร่ธาตุที่พืชต้องการ ใส่ลงไปในดิน เพื่อปรับปรุงสมบัติของดินให้มีความเหมาะสม สำหรับการเพาะปลูกพืช 

         ประโยชน์

 -ช่วยปรับสภาพของดินให้โปร่ง และร่วนซุย เพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช

 -ช่วยรักษาสมดุล pH ของดิน

 -ช่วยลดความเป็นกรดและสารพิษในดิน 

 -ช่วยลดการสะสมของเชื้อโรค และการเกิดโรคในพืช

 

         วิธีการใช้และอัตราส่วน